Materiały związane z wykładem z Globalnych rynków finansowych

  • Plan wykładów i ćwiczeń

  • Indeks KOF - opis szczegółowy
  • Krótki opis międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (netto), wspomnianej na wykładzie, można znaleźć np. w Biuletynie informacyjnym NBP. W numerze 10/2018 proszę poczytać od str. 116. Opracowania NBP na ten temat można znaleźć tu (raporty roczne). Ale bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna będą jeszcze omawiane pod koniec zajęć.
  • Czynniki rozwoju globalnych rynków finansowych (do przemyślenia).
  • Kodeks globalny dla rynku walutowego.
  • Linki do stron www (rynek walutowy).
  • Próby zastapienia stóp IBOR przez risk-free rates. Ciągle in statu nascendi
  • Dane liczbowe dotyczące rynku derywatów: obrót giełdowy i OTC
  • Wstępne informacje nt. Konwencji Modelowej OECD.